"บ้านใต้ชุมชนน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นเลิศ "
  • วิสัยทัศน์

    บ้านใต้ชุมชนน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นเลิศ

นายไตรรงค์ ใจกว้าง

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

089-289-8892

นายชาญชัย เมฆตรง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านใต้

064-451-4795

ข่าวสารชาวทต.บ้านใต้

กิจกรรมชาวทต.บ้านใต้

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง ทต.บ้านใต้ เราดูแล

5
หมู่
3,394
ประชากร
86
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.