กองช่าง
 • นายธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) โทร.089-186-1159

 • (-ว่าง-)

  วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)

 • (-ว่าง-)

  นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

 • (-ว่าง-)

  นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

 • (-ว่าง-)

  นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.)

 • นางสาวนิจฉรา บัวอินทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายทศพร ยวนานนท์

  ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

 • นายนพดล บุญลาภ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • (-ว่าง-)

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายมีศักดิ์ พัวเนียว

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า