งานพัฒนาชุมชน
 • นางสาวธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พชรกุล

  (หัวหน้าสำนักปลัด)

  โทร.084-583-9824

 • (-ว่าง-)

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  -

 • นางสาวคัทลียา เอี้ยวตระกูล

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวสมหฤทัย เจ๊ะตะโส

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  โทร.095-936-6261