งานการเจ้าหน้าที่
 • (-ว่าง-)

  (หัวหน้าสำนักปลัด)

 • นางสาวสมาพร จันทร์ภูชงค์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  โทร.089-351-5563

 • นางสาววิจิตรา จันทวาท

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ