กองคลัง
 • นางเขมจิรา โชตช่วง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 095-179-8101

 • นางเขมจิรา โชติช่วง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

  โทร.095-179-8101

 • (-ว่าง-)

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)

 • (-ว่าง-)

  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)

 • <ว่าง>

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

 • นางจิรภัทร์ สายพันธ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวเกษณี นาคแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวอิทธยา พรหมเจริญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวทิพวัลย์ พูลสวัสดิ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี