ผู้บริหาร
 • นายไตรรงค์ ใจกว้าง

  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

  โทร. 089-289-8892

 • นายศักดิ์ดา จิตต์จร

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

  โทร.089-236-1767

 • นายไพรัช โชติช่วง

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

  โทร.089-221-2678

 • นายปัญญา ไชยเพ็ชร

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

  โทร.081-486-7891

 • นายธีระกุล ใจสว่าง

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

  โทร.090-931-3677