สภาเทศบาล
 • นายวิริยะ ศรีทองกุล

  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้

  โทร.084-626-0215

 • นายพรพิทักษ์ ใจเสมอ

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้

  โทร.086-222-7966

 • นายกุศล ศิริโภคพัฒน์

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้

  โทร.083-591-4027

 • นายนิวัตน์ ใจสว่าง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขต ๑

  โทร.086-277-3946

 • นายศราวุธ ศรีทองกุล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขต ๒

  โทร.083-967-8200

 • นายชวน แซ่ขวย

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขต ๑

  โทร.080-531-3928

 • นายยรรยง พิพัชนะ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขต ๒

  โทร.087-269-6793

 • นางสาวจินตนาพร ทองศรี

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขต ๑

  โทร.081-796-0567

 • นายสรายุทธ ยวดยิ่ง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขต ๒

  โทร.087-882-0238

 • นางสาวขนิษฐา พรหมเจริญ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขต ๑

  โทร.093-632-3766

 • นายกระจ่าง พุทธรักษา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขต ๒

  โทร.081-083-0968

 • นายภูมิพงศ์ เขตนิมิตร

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขต ๒

  โทร. 064-945-7693