งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นางสาวธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พชรกุล

  (หัวหน้าสำนักปลัด)

  โทร.084-583-9824

 • (-ว่าง-)

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • นางสาวปิยะพร ป้องสนาม

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

  โทร.093-138-7078

 • นางสาวสุธาทิพย์ บุหลัน

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

  โทร.093-597-5928

 • นายวิชระ พรหมสนิท

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายระพีพร บัวอินทร์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายโกวิท ใจดี

  คนงาน

 • นางสันต์ พรหมสนิท

  คนงานประจำรถขยะ

 • -ว่าง-

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายวิมนต์ ใจดี

  คนงาน

 • นายณรงชัย แก้วท่าพยา

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายกัมปนาท โชติช่วง

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายรุ่งฤทธิ์ ทองแท้

  คนงาน

 • นายภิพัฒน์ พรหมจรรย์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายกิตติ ทองศรี

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสุรชัย พรหมสนิท

  คนงานประจำรถขยะ

 • -

  คนงานประจำรถขยะ

 • (-ว่าง-)

  คนงาน

 • นางสาวเสาวภา คุ้มบุญ

  คนงาน