หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายชาญชัย เมฆตรง

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

  โทร. 081-415-3276

 • (-ว่าง-)

  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 • นายชาญชัย เมฆตรง

  รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

  โทร. 081-415-3276

 • นายธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

  ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

  โทร.089-186-1159

 • นางสาวธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พชรกุล

  หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  โทร.084-583-9824

 • นางเขมจิรา โชตช่วง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 095-179-8101

 • (-ว่าง-)

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  -

 • นางเขมจิรา โชติช่วง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

  โทร.095-179-8101