หัวหน้าส่วนราชการ
 • (-ว่าง-)

  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 • (-ว่าง-)

  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 • นายชาญชัย เมฆตรง

  รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

  โทร 0814153276

 • นายธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

  ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

  โทร.089-186-1159

 • (-ว่าง-)

  หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • (-ว่าง-)

  ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 • นางสาวสมาพร จันทร์ภูชงค์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  โทร.089-351-5563

 • นางเขมจิรา โชติช่วง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

  โทร.095-179-8101