งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • นางสาวธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พชรกุล

  (หัวหน้าสำนักปลัด)

  084-5839824

 • - ว่าง -

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  -

 • (-ว่าง-)

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)