หน่วยตรวจสอบภายใน
 • (ว่าง)

  ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 • (-ว่าง-)

  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 • นายชาญชัย เมฆตรง

  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

  โทร.0814153276

 • (-ว่าง-)

  (หัวหน้าสำนักปลัด)

 • นางเขมจิรา โชติช่วง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)

  โทร.095-179-8101

 • นายธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

  ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

  โทร.089-186-1159