หน่วยตรวจสอบภายใน
 • นายชาญชัย เมฆตรง

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

  โทร.081-415-3276

 • (-ว่าง-)

  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 • นายชาญชัย เมฆตรง

  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

  โทร.081-415-3276

 • นางสาวธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พชรกุล

  (หัวหน้าสำนักปลัด)

  โทร.084-583-9824

 • นางเขมจิรา โชติช่วง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร.095-179-8101

 • นายธีรวัฒน์ สร้างลิ้ม

  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

  โทร.089-186-1159