งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • (-ว่าง-)

  (หัวหน้าสำนักปลัด)

  โทร.084-583-9824

 • (-ว่าง-)

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  -

 • นายสุทธิศักดิ์ ชนะสิทธิ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  โทร.061-246-4065