งานการศึกษา
 • (-ว่าง-)

  (หัวหน้าสำนักปลัด)

 • นางสาวสมาพร จันทร์ภูชงค์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  โทร.089-351-5563

 • (-ว่าง-)

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางจันทนา พรหมศิริ

  ครูชำนาญการ

  โทร.089-872-7893

 • (-ว่าง-)

  ครู คศ. ๑

 • นางสาวจันทรา พรหมรักษ์

  ผู้ดูแลเด็ก

  โทร.081-978-2752

 • นางปิยภรณ์ บือมี

  ผู้ดูแลเด็ก

  โทร.080-547-2202

 • -ว่าง-

  ผู้ดูแลเด็ก