งานธุรการ
 • นางสาวธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พชรกุล

  (หัวหน้าสำนักปลัด)

  โทร.084-583-9824

 • (-ว่าง-)

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • นางสาวกนกวรรณ อินทวิชญ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวบงกช นุ้ยบุตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเอก สายพันธ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสุดาวัลย์ เฟื่องฟู

  ภารโรง

 • นายธรรมนูญ เฟื่องฟู

  ยาม

 • ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤช พรหมเจริญ

  คนสวน