รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง ท่าเทียบเรือ พ.ศ. ............
31 ตุลาคม 2566

1334


 ด้วยเทศบาลตําบลบ้านใต้ ได้ดําเนินการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านใต้ เรื่อง ท่าเทียบเรือ พ.ศ. ..........

 ในการนี้ เพื่อให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านใต้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน ปัจจุบันและสอดคล้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.  ๒๕๕๘

จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

https://drive.google.com/file/d/1CsML9OPFPdttkBLY-T7vGClJh8qMmeY_/view?usp=sharing

๑. ข้อมูลร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านใต้ เรื่อง ท่าเทียบเรือ พ.ศ............ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านใต้ 

๒. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๕ วัน คือ ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ ถึง วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓. วิธีการแสดงความคิดเห็น ๒ วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) 

๓.๑ แสดงความคิดเห็นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์เทศบาลตําบลบ้านใต้ www.baantai.go.th หรือเฟสบุ๊คเพจ facebook.com/baantaikohphangan 

๓.๒ ดาวน์โหลดไฟล์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาล ตําบลบ้านใต้ และส่งแบบแสดงความคิดเห็นมายังช่องทางดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) 

(๑) นําส่งด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์นําส่งตามที่อยู่ สํานักงานเทศบาล ตําบลบ้านใต้ (งานนิติการ) หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๘๐ 

(๒) ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๗๗๓๗ ๗๖๙๔ 

๔. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

๕. นําความเห็นของประชาชนมาเป็นเหตุผลเพื่อพิจารณาปรับปรุง หรือแก้ไขร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านใต้เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านใต้ ต่อไป