รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้
20 มิถุนายน 2563

1820


 
๑. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNYmW7egw-s_pffRe9W5PcMA2OjpEooUQz9z9A8Z3vwmho3g/viewform
 
๒. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว         พ.ศ. ๒๕๖๓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdERLHYjjm6Z_-wfV5b2ok3HGdxo8cafns5Olqx-gCx3STPng/viewform
 
๓. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย          พ.ศ. ๒๕๖๓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCyyT4t0PHfW0QvxqQP4XehpXlt02wiYGFFa9RAGKoNJaYA/viewform
 
๔. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. ๒๕๖๓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVukhIycbIFlg2SBf-roT488l6H3y7Ys5Vzqy4Cuc2lzqiSA/viewform
 
๕. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้  เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า    พ.ศ. ๒๕๖๓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiC-fA0uTywfmlmit9GOgGnNoIImtEdgttlDCuDJUKky5Rsw/viewform
 
๖. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้  เรื่อง การจัดการมูลฝอย     พ.ศ. ๒๕๖๓