ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
19 มิถุนายน 2561

0


ประวัติความเป็นมา

เมื่อ  พ.ศ. 2440  มีการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น  เมืองเกาะพะงันถูกยุบไปรวมกับเกาะสมุย  เรียกว่า  อำเภอเกาะสมุย  ดังนั้น  เกาะพะงัน  จึงมีฐานะเป็นตำบล  มี  2  ตำบล  คือ  ตำบลเกาะพะงัน  และตำบลบ้านใต้  

วันที่  11  กันยายน  2513  (วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)  กระทรวงมหาดไทยได้แยกเขตท้องที่เกาะพะงัน  เป็นกิ่งอำเภอเกาะพงัน  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2513  ในขณะนั้นใช้อาคารรับรองแขกของวัดราษฎร์เจริญ  เป็นที่ทำการอำเภอชั่วคราว

วันที่  13  เมษายน  2520  ประกาศยกฐานะเป็น  “อำเภอเกาะพะงัน”  และได้มีพิธีเปิดป้ายที่ทำการอำเภอเกาะพะงัน  เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2521

เทศบาลตำบลบ้านใต้  มีพื้นที่ประมาณ  84  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นเนื้อที่โดยประมาณ  52,500  ไร่  ประกอบด้วยพื้นที่จำนวน  5  หมู่บ้าน  จำนวนหมู่บ้านที่มีพื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้าน  ได้แก่

        (1.)  หมู่ที่  2  บ้านนอก

        (2.)  หมู่ที่  3  บ้านเหนือ

        (3.)  หมู่ที่  4  บ้านค่าย

        (4.)  หมู่ที่  5  บ้านท้องนายปาน

        (5.)  หมู่ที่  6  บ้านหาดริ้น

การเลือกตั้ง

    (1.)  กรณีจัดตั้งสภาตำบลบ้านใต้  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใต้ 

โดยที่มาตรา  40  และมาตรา  95  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลบ้านใต้  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใต้  ตามประกาศกรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2538  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หน้า  61  เล่ม  112  ตอนพิเศษ  6 ง  ลงวันที่  3  มีนาคม  2538  (ลำดับที่  600  สภาตำบลบ้านใต้  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใต้)

    (2.)  กรณีจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใต้  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นเทศบาลตำบลบ้านใต้

โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใต้  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีสภาพเหมาะสม  สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใต้  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี     เป็นเทศบาลตำบลบ้านใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใต้  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นเทศบาลตำบลบ้านใต้  ลงวันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  มีแนวเขตตามคำบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเป็นต้นไป  บรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หนี้  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น  และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว  คงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่  ตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545  และข้อ  7  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2554  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่  18/2555  เมื่อวันที่  4  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2555  จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ ในวันที่  12  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555  

ทั้งนี้  การแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้  มีจำนวน  1  เขตเลือกตั้ง  คือ  เขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ 

และการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้  มีจำนวน  2  เขตเลือกตั้ง  ดังนี้

    (1)  เขตเลือกตั้งที่  1  จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้  ที่จะมีการเลือกตั้ง  6  คน  พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่  หมู่ที่  2  หมู่ที่  3  และหมู่ที่  5  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    (2)  เขตเลือกตั้งที่  2  จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้  ที่จะมีการเลือกตั้ง  6  คน  พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่  หมู่ที่  4  และหมู่ที่  6  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัด          สุราษฎร์ธานี

    (3.)  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่าปัจจุบันประชาชนในท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการแก้ไขปัญหาของประเทศ  สถานการณ์จึงได้คลี่คลาย  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิรูป  การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติให้มากยิ่งขึ้น  จึงสมควรให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  แต่เดิมมีส่วนรับผิดชอบในฐานะตัวแทนของประชาชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอันจะเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในสถานการณ์ที่ยังไม่อาจจัดให้มีการเลือกตั้งได้  ทั้งยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมอันจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง  ดังต่อไปนี้

ข้อ  ๒  กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่จะพ้นจากตำแหน่ง  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป  ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  โดยให้มีจำนวนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่ครบตามวรรคหนึ่งหรือพ้นจากตำแหน่งในภายหลัง  เพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ  ให้สภาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นๆ เท่าที่มีอยู่  โดยไม่ต้องดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง  เว้นแต่ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือมีการยุบสภาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๕/๒๕๕๗ ฯ

ข้อ  ๕  กรณีผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพ้นจากตำแหน่ง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป  ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นโดยให้ดำเนินการตามข้อ  ๑๑  ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘๕/๒๕๕๗ ฯ

ข้อ  ๘  วาระของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  และผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ดำรงตำแหน่งจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศให้มีการเลือกตั้ง  ในกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังอยู่ในตำแหน่งการประกาศให้มีการเลือกตั้งให้กระทำได้โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการการเลือกตั้ง