การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
แจ้งซักซ้อมแนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง
25 มีนาคม 2564

1854


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แจ้งซักซ้อมแนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ได้ที่นี่