การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
เพิ่มช่องทางวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
18 มีนาคม 2564

1551


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 29/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มช่องทางวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์