ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้
ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านใต้ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใต้ พ.ศ. 2566
22 ธันวาคม 2566

662