ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗
27
21 พฤษภาคม 2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลบ้านใต้ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี)

นายไตรรงค์ ใจกว้าง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใต้ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณบึงนาใหญ่ หมู่ที่ 4 โดยมี นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อจัดสภาพแวดล้อมบริเวณบึงนาใหญ่ สร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชน ร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ต่อไป ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ต้นไม้จากอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน