ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“
122
10 มกราคม 2567

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายไตรรงค์  ใจกว้าง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ โดยใช้พื้นที่ตำบลเป็นการพัฒนาภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบลและกลไก 7 ภาคีเครือข่าย ณ จุดเช็คอินต้นยางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานในพิธี ร่วมลงนามพร้อมด้วยนายอภิชาติ  ลิ้มสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน ,นายไตรรงค์  ใจกว้าง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้, นายอัมพร  ศรีกรด รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะพะงัน ,นายห้าเสน  บุหลัน โต๊ะอิหม่าม มัสยิด ปูเลามาลายู,นายประสพ ทวยเจริญ กำนันตำบลบ้านใต้ และ นางสาวพวงจันทร์ ทองมาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.บ้านใต้