ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
144
13 มกราคม 2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้  ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ บริเวณสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐและเอกชน เพื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่เกาะพะงัน  โดยมี นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานในพิธี