ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖
809
17 มกราคม 2566

นายพิพิธ รัตนรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกับทางอำเภอเกาะพะงัน ส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"
 
 

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ณ อำเภอเกาะพะงัน