เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  E-Service
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  ตรวจสอบภายใน
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินการร้องทุกข์/ร้องเรียนประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
ทต.บ้านใต้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้
หัวข้อ วันที่
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 50) 27 เม.ย. 2566
เรื่อง ให้มีการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขตการเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (ดู : 97) 6 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (รายการกัน เงินปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลีกหรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 143) 21 ก.ย. 2565
เทศบาลตำบลบ้านใต้ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้สูงอายุที่ย้ายที่อยู่และได้ไปอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ให้ท่านไปลงทะเบียนในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป (ดู : 128) 15 ก.ย. 2565
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ และ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (ดู : 104) 14 ก.ย. 2565
กำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ (ดู : 109) 4 ก.ค. 2565
ระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หาดริ้นนอก หมู่ที่ - เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 98) 4 ก.ค. 2565
การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ (ดู : 111) 4 ก.ค. 2565
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 106) 21 มิ.ย. 2565
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 83) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 93) 9 มิ.ย. 2565
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 116) 9 พ.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (ดู : 99) 9 พ.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบถบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .๒๕๖b ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 137) 25 เม.ย. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาถตำบถบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มาลงทะเบียบประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 90) 25 เม.ย. 2565
เรื่อง การขึ้นบัญขีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 130) 14 มี.ค. 2565
การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ (ดู : 114) 7 มี.ค. 2565
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลดำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 145) 7 มี.ค. 2565
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 112) 7 มี.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 125) 1 มี.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 119) 1 มี.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 151) 7 ก.พ. 2565
การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ดู : 136) 2 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (ดู : 145) 1 ก.พ. 2565
หลักเกณฑ์การยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ดู : 188) 29 ม.ค. 2565
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๕ (ดู : 226) 19 ม.ค. 2565
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 212) 18 ม.ค. 2565
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ...ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 265) 18 ม.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 304) 11 ม.ค. 2565
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 147) 7 ม.ค. 2565
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 175) 22 ธ.ค. 2564
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 151) 22 ธ.ค. 2564
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดคำาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 144) 29 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไต้ เรื่อง ปิดศูนย์กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine/State Quarantine) (ดู : 135) 24 พ.ย. 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 176) 22 พ.ย. 2564
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 138) 22 พ.ย. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 192) 5 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 189) 5 ต.ค. 2564
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 200) 5 ต.ค. 2564
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 134) 5 ต.ค. 2564
วิธีการบริหารจัดการขยะ(หมู่บ้านจัดการตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (ดู : 129) 1 ต.ค. 2564
ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 133) 1 ต.ค. 2564
รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 141) 30 ก.ย. 2564
ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 129) 29 ก.ย. 2564
เรื่อง การยืนยันตัวตนหรือการตรวจสอบ สถานการณ์ดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 194) 10 ก.ย. 2564
เรื่อง การยืนยันตัวตนหรือการตรวจสอบ สถานการณ์ดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 162) 10 ก.ย. 2564
มอบอำนาจให้ลองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ดู : 125) 6 ก.ย. 2564
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว (งวดที่ ๓) ณ บ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 308) 3 ก.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย(ที่ดิน) ที่ถูกเขตการก่อสร้างที่ชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ อำเภอเกาะพะงัน (ดู : 255) 13 ส.ค. 2564
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 143) 30 ก.ค. 2564
จัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 181) 29 ก.ค. 2564
ประกาศยกเลิก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 184) 12 ก.ค. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 265) 5 ก.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านใด้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 174) 5 ก.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 680) 28 มิ.ย. 2564
นโยบายเทศบาลตำบลบ้านใต้ ปลอดบุหรี่ (ดู : 74) 11 มิ.ย. 2564
การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล (ดู : 184) 8 มิ.ย. 2564
กำหนดปฏิทินการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 149) 7 มิ.ย. 2564
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 157) 28 พ.ค. 2564
กำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ดู : 415) 5 พ.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
E-mail Address : baantaii077@gmail.com
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ