เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือต่างๆ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  E-Service
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ่ายขาดเงินสะสม
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  ตรวจสอบภายใน
  กิจการสภา
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
ทต.บ้านใต้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ให้มีการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขตการเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (ดู : 19) 6 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (รายการกัน เงินปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลีกหรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 69) 21 ก.ย. 2565
เทศบาลตำบลบ้านใต้ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้สูงอายุที่ย้ายที่อยู่และได้ไปอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ให้ท่านไปลงทะเบียนในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป (ดู : 74) 15 ก.ย. 2565
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ และ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (ดู : 68) 14 ก.ย. 2565
กำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ (ดู : 91) 4 ก.ค. 2565
ระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หาดริ้นนอก หมู่ที่ - เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 67) 4 ก.ค. 2565
การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ (ดู : 76) 4 ก.ค. 2565
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 72) 21 มิ.ย. 2565
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 64) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 73) 9 มิ.ย. 2565
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 78) 9 พ.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (ดู : 74) 9 พ.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบถบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .๒๕๖b ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 92) 25 เม.ย. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาถตำบถบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มาลงทะเบียบประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 72) 25 เม.ย. 2565
เรื่อง การขึ้นบัญขีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 101) 14 มี.ค. 2565
การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ (ดู : 95) 7 มี.ค. 2565
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลดำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 113) 7 มี.ค. 2565
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 82) 7 มี.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 97) 1 มี.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 99) 1 มี.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 130) 7 ก.พ. 2565
การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ดู : 102) 2 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (ดู : 119) 1 ก.พ. 2565
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๕ (ดู : 201) 19 ม.ค. 2565
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 177) 18 ม.ค. 2565
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ...ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 223) 18 ม.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 276) 11 ม.ค. 2565
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 129) 7 ม.ค. 2565
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 131) 22 ธ.ค. 2564
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 124) 22 ธ.ค. 2564
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดคำาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 121) 29 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไต้ เรื่อง ปิดศูนย์กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine/State Quarantine) (ดู : 113) 24 พ.ย. 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 153) 22 พ.ย. 2564
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 118) 22 พ.ย. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 160) 5 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 160) 5 ต.ค. 2564
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 174) 5 ต.ค. 2564
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 116) 5 ต.ค. 2564
วิธีการบริหารจัดการขยะ(หมู่บ้านจัดการตนเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (ดู : 92) 1 ต.ค. 2564
ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 113) 1 ต.ค. 2564
รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 120) 30 ก.ย. 2564
ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 108) 29 ก.ย. 2564
เรื่อง การยืนยันตัวตนหรือการตรวจสอบ สถานการณ์ดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 145) 10 ก.ย. 2564
เรื่อง การยืนยันตัวตนหรือการตรวจสอบ สถานการณ์ดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 135) 10 ก.ย. 2564
มอบอำนาจให้ลองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ดู : 107) 6 ก.ย. 2564
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว (งวดที่ ๓) ณ บ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 286) 3 ก.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย(ที่ดิน) ที่ถูกเขตการก่อสร้างที่ชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ อำเภอเกาะพะงัน (ดู : 184) 13 ส.ค. 2564
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 122) 30 ก.ค. 2564
จัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 160) 29 ก.ค. 2564
ประกาศยกเลิก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 164) 12 ก.ค. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 243) 5 ก.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านใด้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 128) 5 ก.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 639) 28 มิ.ย. 2564
นโยบายเทศบาลตำบลบ้านใต้ ปลอดบุหรี่ (ดู : 52) 11 มิ.ย. 2564
การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล (ดู : 131) 8 มิ.ย. 2564
กำหนดปฏิทินการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 130) 7 มิ.ย. 2564
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 137) 28 พ.ค. 2564
กำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ดู : 390) 5 พ.ค. 2564
ขอความร่วมมือชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านทางธนาคาร (ดู : 149) 28 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 54) 27 เม.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
E-mail Address : Baantai077377694@gmail.com
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ