เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  E-Service
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  ตรวจสอบภายใน
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินการร้องทุกข์/ร้องเรียนประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
ทต.บ้านใต้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว (งวดที่ ๒) ณ บ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 479) 6 ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่สร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านค่าย - วังมวง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddling) (ดู : 384) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่สร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม (บริเวณแยกสายแมคเบย์-คลองบาง น้ำเค็ม) หมู่ที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 380) 12 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 301) 12 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปิดและฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะและสิ่งปฏิกูล (บ่อขยะของเทศบาลตำบล บ้านใต้) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (ดู : 331) 16 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี แบบอัดท้าย 1 คัน (ดู : 816) 6 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ครั้งที่่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 865) 6 พ.ย. 2560
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 712) 30 ต.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2560-2561 (ดู : 603) 18 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำหว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ครั้งที่ 2) (ดู : 567) 17 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านท้องนาง-ธารประพาส หมู่ที่ ๕ (ดู : 579) 15 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง และตารางแสดงวงเงิน โครงการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบเปิดข้างเทท้าย มีเกรนกระเช้าไฟฟ้า (ดู : 619) 6 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตันบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 82-1639 สุราษฎร์ธานี (ดู : 588) 6 ธ.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ (สถ.ศพด.1) ม.2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 842) 1 ธ.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) ตำบลบ้านใต้ (ดู : 597) 10 ต.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(BOX COLTIVERT) ชนิดหล่อในที่ แบบ 1 ช่องทาง ถนนสายบ้านค่าย – วังมวง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 692) 3 มี.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการขุดหลุมขยะและก่อสร้างคันดินล้อมรอบพื้นที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ (ดู : 656) 20 พ.ค. 2557
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ หมู่ที่ 2 (ดู : 614) 19 ก.พ. 2557
สอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 4 บ้านค่าย ครั้งที่ 3 (ดู : 572) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายผู้ว่า (บ้านท้องนายปาน) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใต้ และ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายคลองชมพู่ – บ่อสามพรก หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านใต้ (ดู : 558) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว ในเขตพื้นที่ ทต.บ้านใต้ (ดู : 637) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบุกเบิกถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้จำนวน 2 สาย (ดู : 597) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ (สถ.ศพด.1)ม.2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) (ดู : 716) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายในเทศบาลตำบลบ้านใต้จำนวน 2 สาย (ดู : 572) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะพรุหาดริ้น หมู่ที่ 6 (ดู : 569) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
E-mail Address : baantaii077@gmail.com
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ