เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือต่างๆ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  E-Service
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ่ายขาดเงินสะสม
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  ตรวจสอบภายใน
  กิจการสภา
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
ทต.บ้านใต้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว (งวดที่ ๒) ณ บ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 354) 6 ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่สร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านค่าย - วังมวง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddling) (ดู : 294) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่สร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม (บริเวณแยกสายแมคเบย์-คลองบาง น้ำเค็ม) หมู่ที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 300) 12 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 251) 12 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปิดและฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะและสิ่งปฏิกูล (บ่อขยะของเทศบาลตำบล บ้านใต้) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (ดู : 277) 16 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี แบบอัดท้าย 1 คัน (ดู : 747) 6 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ครั้งที่่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 804) 6 พ.ย. 2560
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 637) 30 ต.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2560-2561 (ดู : 534) 18 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำหว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ครั้งที่ 2) (ดู : 502) 17 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านท้องนาง-ธารประพาส หมู่ที่ ๕ (ดู : 523) 15 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง และตารางแสดงวงเงิน โครงการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบเปิดข้างเทท้าย มีเกรนกระเช้าไฟฟ้า (ดู : 556) 6 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตันบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 82-1639 สุราษฎร์ธานี (ดู : 532) 6 ธ.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ (สถ.ศพด.1) ม.2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 746) 1 ธ.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) ตำบลบ้านใต้ (ดู : 524) 10 ต.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(BOX COLTIVERT) ชนิดหล่อในที่ แบบ 1 ช่องทาง ถนนสายบ้านค่าย – วังมวง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 613) 3 มี.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการขุดหลุมขยะและก่อสร้างคันดินล้อมรอบพื้นที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ (ดู : 600) 20 พ.ค. 2557
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ หมู่ที่ 2 (ดู : 551) 19 ก.พ. 2557
สอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 4 บ้านค่าย ครั้งที่ 3 (ดู : 515) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายผู้ว่า (บ้านท้องนายปาน) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใต้ และ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายคลองชมพู่ – บ่อสามพรก หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านใต้ (ดู : 504) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว ในเขตพื้นที่ ทต.บ้านใต้ (ดู : 576) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบุกเบิกถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้จำนวน 2 สาย (ดู : 538) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ (สถ.ศพด.1)ม.2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) (ดู : 657) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายในเทศบาลตำบลบ้านใต้จำนวน 2 สาย (ดู : 523) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะพรุหาดริ้น หมู่ที่ 6 (ดู : 513) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
E-mail Address : Baantai077377694@gmail.com
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ