เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  E-Service
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  ตรวจสอบภายใน
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
ทต.บ้านใต้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 22) 5 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า) (ดู : 14) 5 เม.ย. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online (ดู : 33) 7 มี.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online (ดู : 23) 7 มี.ค. 2566
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 152) 29 ก.ย. 2565
การขอรับกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) (ดู : 117) 16 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 146) 8 ก.ย. 2565
วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ (ดู : 127) 31 ส.ค. 2565
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูซา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ดู : 197) 8 ส.ค. 2565
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) (ดู : 125) 8 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ (Local Performance Assessment Annual Report 2021) (ดู : 120) 5 ส.ค. 2565
เทศบาลตำบลบ้านใต้ ขอประชาสัมพันธ์​เพื่อช่วยเหลือคนพิการ (ดู : 168) 10 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลบ้านใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 220) 10 พ.ค. 2565
โครงการตรวจวัดสายตาฟรีเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนทุกวัย จากศูนย์ส่งเสริมคุณภาพสายตา ยิ่งเจริญแว่นตาการแพทย์ พระราม 2 (ดู : 180) 10 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลบ้านใต้ ขอประชาสัมพันธ์📢📢 (ดู : 165) 5 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การจ้างงานผู้พิการ (ดู : 8) 2 พ.ค. 2565
ประกาศวันหยุดสงกรานต์ (ดู : 170) 12 เม.ย. 2565
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 177) 12 เม.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 263) 20 ธ.ค. 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ.2565 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 240) 19 พ.ย. 2564
แจ้งเวลาการนำขยะมาทิ้ง ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 276) 18 ต.ค. 2564
ประกาศมาตรการเพิ่มเติมการเดินทางเข้า-ออกอำเภอเกาะพะงัน โปรดอ่านทำความเข้าใจ (ดู : 584) 2 ส.ค. 2564
นางสิริกร ศรีนวล ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ศูนย์กักกันโรคเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อเตรียมความพร้อม สถานกักกันโรค LQ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 341) 2 ส.ค. 2564
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 282) 23 ก.ค. 2564
ปลูกต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อน (ดู : 292) 19 ก.ค. 2564
เมืองคาร์บอนต่ำ (ดู : 406) 19 ก.ค. 2564
ลดขยะ ลดโลกร้อน (ดู : 259) 19 ก.ค. 2564
สังคมคาร์บอนต่ำ (ดู : 280) 19 ก.ค. 2564
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ ประเภทอื่น (ดู : 303) 16 ก.ค. 2564
ขอความอนุเคราห์อีก ประชาสัมพันธ์โครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างและดำเนินการของโครงการโรงแรม (ดู : 329) 15 ก.ค. 2564
ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารที่มีความประสงค์ จะ ยื่นขอรับใบรับรองการฉีดวัคซีน Covid - 19 เพื่อเข้า ร่วมโครงการ SHA Plus ยื่นเอกสารได้ที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 407) 29 มิ.ย. 2564
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง (ดู : 312) 1 มิ.ย. 2564
วันงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 162) 31 พ.ค. 2564
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 (ดู : 344) 19 พ.ค. 2564
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 339) 14 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร (ดู : 342) 13 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ดู : 330) 13 พ.ค. 2564
การเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 331) 23 เม.ย. 2564
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน/ผู้ประกอบการ) (ดู : 327) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนพร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยและมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และ เครื่องบดขวดแก้วครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 375) 9 เม.ย. 2564
ขอเชิญประชุมวางแผนการนำเข้าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 375) 7 เม.ย. 2564
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 355) 2 เม.ย. 2564
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ.สฏ. (ดู : 347) 26 มี.ค. 2564
กิจกรรมชาวเกาะร่วมใจปลูกผักรักสุขภาพ (ดู : 364) 26 มี.ค. 2564
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทางออกดีๆสำหรับหนี้ส่วนบุคคล (ดู : 357) 25 มี.ค. 2564
รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ระยะที่ 3/2564 (ดู : 381) 22 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวและบริหารจัดการภายในท่าเรือเพื่อความปลอดภัยท่าเทียบเรือท้องศาลาและท่าเทียบเรือหาดริ้นเกาะพะงัน (ดู : 391) 15 มี.ค. 2564
ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก (ดู : 347) 12 มี.ค. 2564
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 375) 12 มี.ค. 2564
การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 365) 11 มี.ค. 2564
การย้ายภูมิลําเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ดู : 348) 11 มี.ค. 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/er04j0 (ดู : 326) 10 มี.ค. 2564
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ดู : 390) 3 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ (ดู : 346) 24 ก.พ. 2564
ชี้แจงการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 328) 17 ก.พ. 2564
การขอรับความข่วยเหลือจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ดู : 389) 2 ก.พ. 2564
รับสมัครเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 379) 18 ม.ค. 2564
สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม (ดู : 430) 6 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ดู : 422) 14 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 438) 30 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
E-mail Address : Baantai077377694@gmail.com
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ