เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  E-Service
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  ตรวจสอบภายใน
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินการร้องทุกข์/ร้องเรียนประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
ทต.บ้านใต้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รายงานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 20) 3 ต.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 10) 25 ก.ย. 2566
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ดู : 21) 12 ก.ย. 2566
คำสั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน (ดู : 25) 9 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบาง (ดู : 26) 27 ก.ค. 2566
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 28) 13 ก.ค. 2566
ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 85) 5 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า) (ดู : 36) 5 เม.ย. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online (ดู : 55) 7 มี.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online (ดู : 40) 7 มี.ค. 2566
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ดู : 14) 1 มี.ค. 2566
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 11) 22 พ.ย. 2565
สรุปการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักาษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 13) 30 ก.ย. 2565
แบบบันทึกข้อมูล รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565 (ดู : 11) 30 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 14) 30 ก.ย. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 174) 29 ก.ย. 2565
การขอรับกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) (ดู : 141) 16 ก.ย. 2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 12) 15 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 168) 8 ก.ย. 2565
วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ (ดู : 150) 31 ส.ค. 2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 11) 19 ส.ค. 2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 11) 11 ส.ค. 2565
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา (ดู : 10) 11 ส.ค. 2565
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 9) 9 ส.ค. 2565
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูซา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ดู : 213) 8 ส.ค. 2565
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) (ดู : 149) 8 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ (Local Performance Assessment Annual Report 2021) (ดู : 139) 5 ส.ค. 2565
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามมติคณะรัฐมนตรี8 มกราคม 2562 (ดู : 53) 4 ส.ค. 2565
ระเบเียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ดู : 7) 29 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ชวนปั่นจักรยาน เที่ยว บ้านใต้ สุขสันต์ ชมสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านใต้ (ดู : 14) 1 มิ.ย. 2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 12) 25 พ.ค. 2565
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปีพ.ศ. 2565 (ดู : 11) 24 พ.ค. 2565
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 12) 17 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลบ้านใต้ ขอประชาสัมพันธ์​เพื่อช่วยเหลือคนพิการ (ดู : 184) 10 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลบ้านใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 239) 10 พ.ค. 2565
โครงการตรวจวัดสายตาฟรีเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนทุกวัย จากศูนย์ส่งเสริมคุณภาพสายตา ยิ่งเจริญแว่นตาการแพทย์ พระราม 2 (ดู : 230) 10 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลบ้านใต้ ขอประชาสัมพันธ์📢📢 (ดู : 188) 5 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การจ้างงานผู้พิการ (ดู : 50) 2 พ.ค. 2565
ประกาศวันหยุดสงกรานต์ (ดู : 191) 12 เม.ย. 2565
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 197) 12 เม.ย. 2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 11) 23 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ (ดู : 11) 18 มี.ค. 2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 12) 22 ก.พ. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 280) 20 ธ.ค. 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ.2565 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 263) 19 พ.ย. 2564
แจ้งเวลาการนำขยะมาทิ้ง ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 294) 18 ต.ค. 2564
ประกาศมาตรการเพิ่มเติมการเดินทางเข้า-ออกอำเภอเกาะพะงัน โปรดอ่านทำความเข้าใจ (ดู : 616) 2 ส.ค. 2564
นางสิริกร ศรีนวล ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ศูนย์กักกันโรคเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อเตรียมความพร้อม สถานกักกันโรค LQ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 379) 2 ส.ค. 2564
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 300) 23 ก.ค. 2564
ปลูกต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อน (ดู : 315) 19 ก.ค. 2564
เมืองคาร์บอนต่ำ (ดู : 458) 19 ก.ค. 2564
ลดขยะ ลดโลกร้อน (ดู : 276) 19 ก.ค. 2564
สังคมคาร์บอนต่ำ (ดู : 346) 19 ก.ค. 2564
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ ประเภทอื่น (ดู : 326) 16 ก.ค. 2564
ขอความอนุเคราห์อีก ประชาสัมพันธ์โครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างและดำเนินการของโครงการโรงแรม (ดู : 364) 15 ก.ค. 2564
ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารที่มีความประสงค์ จะ ยื่นขอรับใบรับรองการฉีดวัคซีน Covid - 19 เพื่อเข้า ร่วมโครงการ SHA Plus ยื่นเอกสารได้ที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 436) 29 มิ.ย. 2564
กิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 10) 22 มิ.ย. 2564
ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 12) 9 มิ.ย. 2564
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง (ดู : 332) 1 มิ.ย. 2564
วันงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 184) 31 พ.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
E-mail Address : baantaii077@gmail.com
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ