เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือต่างๆ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  E-Service
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ่ายขาดเงินสะสม
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ตรวจสอบภายใน
  กิจการสภา
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใต้
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางศูนย์บริการประชาชน
  ปลัดเทศบาล ๐๙๔-๐๑๕-๑๘๔๒
  เทศบาลตำบลบ้านใต้ ๐๗๗-๓๗๗-๖๙๔
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศมาตรการเพิ่มเติมการเดินทางเข้า-ออกอำเภอเกาะพะงัน โปรดอ่านทำความเข้าใจ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 62 คน
ประกาศวันที่  2 สิงหาคม 2564
ประกาศมาตรการเพิ่มเติมการเดินทางเข้า-ออกอำเภอเกาะพะงัน  
โปรดอ่านทำความเข้าใจ
 
📍📍หนังสือรับรองการเดินทางสามารถขอได้ที่
         1.ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน (ฝ่ายความมั่นคง)
         2. ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน ในพื้นที่
         3.จุดคัดกรองท่าเทียบเรือ
         4.ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
             แจ้งขอต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
📍หากมีข้อสงสัยสามารถ สอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebookโรงพยาบาลเกาะพะงัน หรือ เพจ Facebook ศปก.อ.เกาะพะงัน  หรือหมายเลขโทรศัพท์ ตามที่ระบุล่างประกาศ 
ด้วยความปรารถณาดีจากเทศบาลตำบลบ้านใต้ 
🙏ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลเกาะพะงัน🙏
 
📍📍📍ยกระดับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน                                                                             
📍📍📍1 .ออกนอกพื้นที่อำเภอเกาะพะงันให้ขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางทุกครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาการเดินเข้าเกาะพะงัน ตามรายละเอียด หนังสือลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2564                                                                    📍📍📍2.กรณีเดินทางเข้าเกาะพะงัน ต้องมีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางแสดงต่อเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองท่าเรือเกาะพะงัน หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วไม่มีความจำเป็น จะไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้                                                                                                            📍📍3มาจากอำเกาะสมุย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2564                                  
>>ต้องมีหลักฐาน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงหรือRapid Antigen test ก่อนเข้าเกาะพะงัน 
หรือได้รับการฉีดวัคซีนSinovac ครบ 2 เข็ม นาน 1 สัปดาห์ หรือวัคซีนAstrazeneca 1 เข็ม 3 สัปดาห์ เป็นไป หรือวัคซีนตัวอื่นๆ ครบตามเกณฑ์ เท่านั้น  
***หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดที่ รพ.เกาะพะงัน ทุกราย
(โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย )***                                          
📍📍4.กรณีนักท่องเที่ยวเดินทางออกจากASQ ผ่านการกักตัว 14 วัน และมีผลการการตรวจRT-PCR 3 ครั้ง มายื่นแก่เจ้าหน้าที่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากเดินทางออกจากASQ ไม่ได้แวะเที่ยวที่ไหน ไม่ต้องมากักตัวที่LQ เกาะพะงัน ต่อโปรดแสดงหลักฐานดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่
📍📍5.มาจากพื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้ม  29 จังหวัด ตามศบค.ประกาศ เงื่อนไข ดังนี้
>>ต้องมีหลักฐาน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงหรือRapid Antigen test ก่อนเข้าเกาะพะงัน เท่านั้น หากมาตรวจที่เกาะพะงัน ต้องเสียค่าใช้จ่าย และได้รับการฉีดวัคซีนSinovac ครบ 2 เข็ม นาน 1 สัปดาห์ หรือวัคซีนAstrazeneca 1 เข็ม 3 สัปดาห์ เป็นไป หรือวัคซีนตัวอื่นๆ ครบตามเกณฑ์ เท่านั้น  
***หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว ทั้ง 2 อย่าง พนักงานจะไม่ขายตั๋วเรือให้ กรณีกลับภูมิลำเนา หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวต้องกักตัวที่สถานกักกันโรคที่ทางอำเภอเกาะพะงันจัดไว้ 14 วัน หรือจนออกจากพื้นที่
                                                      
📍📍6.มาจากพื้นที่สีแดง 37 จังหวัด 
>>ต้องมีการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง หรือRapid antigen test หากมาตรวจที่เกาะพะงันต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง          ***หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง พนักงานจะไม่ขายตั๋วเรือให้ กรณีกลับภูมิลำเนาต้องกักตัวที่สถานกักกันโรคที่ทางอำเภอเกาะพะงันจัดไว้ 7 วัน หรือจนกว่าออกจากพื้นที่                                                                    📍📍7.มาจากพื้นที่สีส้ม 
>>ใช้มาตรการแยกตัว ยึดปฏิบัติ
 D- M -H -T -T      
 ***รถขนส่งของไปกลับ หากมาจากพื้นที่สีแดงเข้มหรือสีแดงให้มาขึ้นทะเบียนไว้ที่จุดคัดกรองที่ท่าเรือ และต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือRapid antigen test ภายใน 72 ชั่วโมง มายื่นแก่เจ้าหน้าที่ ในการเดินทางทุกครั้ง                                                                                   (ไม่) ไม่ปกปิดข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองท่าเรือเกาะพะงันและเพื่อความรวดเร็วให้ผู้ที่เดินทางเข้าเกาะพะงันลงทะเบียนกรอกข้อมูลในQR code เพื่อรายงานตัวพขณะบนเรือให้เรียบร้อย เมื่อถึงท่าเรือเกาะพะงันให้โชว์ข้อมูลของท่านที่แสดงเป็นQr code ขอความร่วมมือให้ท่านเตรียมหลักฐานให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการเข้าตรวจคัดกรองและขอความร่วมมือคนเกาะพะงัน ปฏิบัติตามมาตรการD M H T T อย่างเคร่งครัด หากมีเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ให้แจ้งเจ้าพนักควบคุมโรคในพื้นที่ เช่นผู้ใหญ่ กำนัน อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดต่อสอบถาม โทร.082 8182025 หรือ 0924319451
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ