เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือต่างๆ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  E-Service
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใต้
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางศูนย์บริการประชาชน
  ปลัดเทศบาล ๐๙๔-๐๑๕-๑๘๔๒
  เทศบาลตำบลบ้านใต้ ๐๗๗-๓๗๗-๖๙๔
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้
หัวข้อ วันที่
การสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 8) 7 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 31) 17 มี.ค. 2564
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 31) 24 ก.พ. 2564
การกำหนดเกณฑ์การใช้เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 17) 24 ก.พ. 2564
รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก พกถุกผ้า (ดู : 17) 16 ก.พ. 2564
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 28) 1 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๖๒ เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 22) 1 ก.พ. 2564
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 DMHTT และขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี (ดู : 28) 29 ม.ค. 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สถานที่พักที่ได้รับแจ้งการปรับปรุงอาคาร ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 (ดู : 11) 29 ม.ค. 2564
หลักเกณฑ์การยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ดู : 10) 29 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 27 ม.ค. 2564
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)๒๕๖๔ (ดู : 15) 20 ม.ค. 2564
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 33) 15 ม.ค. 2564
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 34) 25 ธ.ค. 2563
รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล (ดู : 57) 17 ธ.ค. 2563
ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓ (ดู : 58) 1 ธ.ค. 2563
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 146) 25 พ.ย. 2563
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 251) 18 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 28) 4 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 20) 4 พ.ย. 2563
การสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมุลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 30) 22 ต.ค. 2563
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 29) 20 ต.ค. 2563
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 36) 19 ต.ค. 2563
ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว หลอดพลาสติก แก้วพลาสติก และกล่องโฟม (ดู : 38) 9 ต.ค. 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 36) 30 ก.ย. 2563
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ดู : 32) 21 ก.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ครั้งที่๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 34) 17 ก.ย. 2563
ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 30) 8 ก.ย. 2563
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ย/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 40) 31 ส.ค. 2563
การแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 167) 26 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ เมื่อประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้แล้วเจ็ดวัน (ดู : 259) 21 ส.ค. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัย สมัยที่สาม ครั้งที่๑ ประจำปีงบ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 44) 10 ส.ค. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 61) 6 ส.ค. 2563
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 49) 4 ส.ค. 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 57) 29 ก.ค. 2563
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 44) 20 ก.ค. 2563
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน พร้อมโรงเรือน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว (ดู : 70) 13 ก.ค. 2563
เรื่อง คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 50) 11 ก.ค. 2563
แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลาย (ดู : 68) 3 ก.ค. 2563
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 220) 23 มิ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 79) 16 มิ.ย. 2563
เรื่องแบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ. ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 115) 1 มิ.ย. 2563
ที่294 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 87) 1 พ.ค. 2563
ที่295 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 76) 1 พ.ค. 2563
การยื่นขอลงทะเบียนเพื่อรับถุงยังชีพ (ดู : 74) 29 เม.ย. 2563
บัญชีรายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตราย ตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด๑๙) (ดู : 50) 29 เม.ย. 2563
การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 160) 22 เม.ย. 2563
กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนลูกรังทรายสายบ้านออกท่า (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 85) 21 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ รับโอน ( ย้าย) พนักงานครูเทศบาล (ดู : 49) 20 เม.ย. 2563
การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตราย ตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ดู : 52) 15 เม.ย. 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 120) 7 เม.ย. 2563
งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และงานแข่งขันกีฬา ประจำปี๒๕๖๓ (ดู : 67) 25 มี.ค. 2563
มาตรการการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ดู : 68) 25 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการปิดและฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะและสิ่งปฎิกูล (บ่อขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) (ดู : 36) 18 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการปิดและฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะและสิ่งปฏิกูล (บ่อขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) (ดู : 113) 18 มี.ค. 2563
แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ และกำหนดเปิดภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๓ (ดู : 61) 11 มี.ค. 2563
การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ดู : 61) 2 มี.ค. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่๑ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 173) 25 ก.พ. 2563
เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (ดู : 76) 25 ก.พ. 2563
ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ดู : 56) 17 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ