เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือต่างๆ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  E-Service
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ่ายขาดเงินสะสม
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ตรวจสอบภายใน
  กิจการสภา
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใต้
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางศูนย์บริการประชาชน
  ปลัดเทศบาล ๐๙๔-๐๑๕-๑๘๔๒
  เทศบาลตำบลบ้านใต้ ๐๗๗-๓๗๗-๖๙๔
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้
หัวข้อ วันที่
เรื่อง การยืนยันตัวตนหรือการตรวจสอบ สถานการณ์ดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 32) 10 ก.ย. 2564
เรื่อง การยืนยันตัวตนหรือการตรวจสอบ สถานการณ์ดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 26) 10 ก.ย. 2564
มอบอำนาจให้ลองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ดู : 5) 6 ก.ย. 2564
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว (งวดที่ ๓) ณ บ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 15) 3 ก.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย(ที่ดิน) ที่ถูกเขตการก่อสร้างที่ชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ อำเภอเกาะพะงัน (ดู : 6) 13 ส.ค. 2564
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 26) 30 ก.ค. 2564
จัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 31) 29 ก.ค. 2564
ประกาศยกเลิก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 29) 12 ก.ค. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 12) 5 ก.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านใด้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 11) 5 ก.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 460) 28 มิ.ย. 2564
การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล (ดู : 30) 8 มิ.ย. 2564
กำหนดปฏิทินการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 33) 7 มิ.ย. 2564
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 39) 28 พ.ค. 2564
กำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ดู : 55) 5 พ.ค. 2564
ขอความร่วมมือชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านทางธนาคาร (ดู : 48) 28 เม.ย. 2564
การสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 57) 7 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือน พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 127) 17 มี.ค. 2564
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 100) 24 ก.พ. 2564
การกำหนดเกณฑ์การใช้เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 43) 24 ก.พ. 2564
รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก พกถุกผ้า (ดู : 46) 16 ก.พ. 2564
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 70) 1 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๖๒ เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 62) 1 ก.พ. 2564
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 DMHTT และขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี (ดู : 84) 29 ม.ค. 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สถานที่พักที่ได้รับแจ้งการปรับปรุงอาคาร ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 (ดู : 42) 29 ม.ค. 2564
หลักเกณฑ์การยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ดู : 39) 29 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้วด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 101) 27 ม.ค. 2564
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)๒๕๖๔ (ดู : 52) 20 ม.ค. 2564
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 72) 15 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 70) 7 ม.ค. 2564
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 66) 25 ธ.ค. 2563
รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล (ดู : 94) 17 ธ.ค. 2563
ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓ (ดู : 93) 1 ธ.ค. 2563
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 195) 25 พ.ย. 2563
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 300) 18 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 57) 4 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 54) 4 พ.ย. 2563
การสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมุลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 59) 22 ต.ค. 2563
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 64) 20 ต.ค. 2563
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 71) 19 ต.ค. 2563
ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว หลอดพลาสติก แก้วพลาสติก และกล่องโฟม (ดู : 65) 9 ต.ค. 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 67) 30 ก.ย. 2563
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ดู : 64) 21 ก.ย. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ครั้งที่๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 65) 17 ก.ย. 2563
ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 61) 8 ก.ย. 2563
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ย/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 68) 31 ส.ค. 2563
การแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 220) 26 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ เมื่อประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้แล้วเจ็ดวัน (ดู : 286) 21 ส.ค. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัย สมัยที่สาม ครั้งที่๑ ประจำปีงบ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 70) 10 ส.ค. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 90) 6 ส.ค. 2563
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 76) 4 ส.ค. 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 90) 29 ก.ค. 2563
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 72) 20 ก.ค. 2563
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน พร้อมโรงเรือน เครื่องชั่ง และเครื่องบดขวดแก้ว (ดู : 103) 13 ก.ค. 2563
เรื่อง คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 84) 11 ก.ค. 2563
แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลาย (ดู : 104) 3 ก.ค. 2563
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 284) 23 มิ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 108) 16 มิ.ย. 2563
เรื่องแบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ. ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 166) 1 มิ.ย. 2563
ที่294 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 150) 1 พ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ