เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือต่างๆ
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  - งานธุรการ
  - งานการเจ้าหน้าที่
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานนิติการ
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานการศึกษา
  - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใต้
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางศูนย์บริการประชาชน
  ปลัดเทศบาล ๐๙๔-๐๑๕-๑๘๔๒
  เทศบาลตำบลบ้านใต้ ๐๗๗-๓๗๗-๖๙๔
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Website
www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้
หัวข้อ วันที่
ที่294 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 20) 1 พ.ค. 2563
ที่295 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 15) 1 พ.ค. 2563
การยื่นขอลงทะเบียนเพื่อรับถุงยังชีพ (ดู : 14) 29 เม.ย. 2563
บัญชีรายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตราย ตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด๑๙) (ดู : 3) 29 เม.ย. 2563
การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 89) 22 เม.ย. 2563
กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนลูกรังทรายสายบ้านออกท่า (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 27) 21 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ รับโอน ( ย้าย) พนักงานครูเทศบาล (ดู : 6) 20 เม.ย. 2563
การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตราย ตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ดู : 10) 15 เม.ย. 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 78) 7 เม.ย. 2563
งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และงานแข่งขันกีฬา ประจำปี๒๕๖๓ (ดู : 10) 25 มี.ค. 2563
มาตรการการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ดู : 15) 25 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการปิดและฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะและสิ่งปฏิกูล (บ่อขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) (ดู : 14) 18 มี.ค. 2563
แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ และกำหนดเปิดภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๓ (ดู : 9) 11 มี.ค. 2563
การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ดู : 12) 2 มี.ค. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่๑ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 123) 25 ก.พ. 2563
เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (ดู : 18) 25 ก.พ. 2563
ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ดู : 15) 17 ก.พ. 2563
กําหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 18) 14 ก.พ. 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ดู : 23) 28 ม.ค. 2563
การสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 17) 27 ม.ค. 2563
เรื่องวิธีการบริหารจัดการขยะ(หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) (ดู : 13) 17 ม.ค. 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 14) 10 ม.ค. 2563
รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อปพร. (ดู : 42) 3 ม.ค. 2563
เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (ดู : 24) 12 ธ.ค. 2562
ตารางนัดหมาย เพื่อทำการแจ้งการครอบครองที่ดินในการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎร์ ในเขตอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน (ดู : 25) 2 ธ.ค. 2562
ให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ (ดู : 23) 2 ธ.ค. 2562
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารการจัดการขยะ พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 35) 14 พ.ย. 2562
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 43) 28 ต.ค. 2562
การอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 17) 16 ต.ค. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ