เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือต่างๆ
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  - งานธุรการ
  - งานการเจ้าหน้าที่
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานนิติการ
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานการศึกษา
  - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใต้
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางศูนย์บริการประชาชน
  ปลัดเทศบาล ๐๙๔-๐๑๕-๑๘๔๒
  เทศบาลตำบลบ้านใต้ ๐๗๗-๓๗๗-๖๙๔
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี แบบอัดท้าย 1 คัน (ดู : 306) 6 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ครั้งที่่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 277) 6 พ.ย. 2560
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 223) 30 ต.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2560-2561 (ดู : 174) 18 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำหว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ครั้งที่ 2) (ดู : 164) 17 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านท้องนาง-ธารประพาส หมู่ที่ ๕ (ดู : 162) 15 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลาง และตารางแสดงวงเงิน โครงการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบเปิดข้างเทท้าย มีเกรนกระเช้าไฟฟ้า (ดู : 182) 6 ธ.ค. 2559
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตันบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 82-1639 สุราษฎร์ธานี (ดู : 170) 6 ธ.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ (สถ.ศพด.1) ม.2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 224) 1 ธ.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) ตำบลบ้านใต้ (ดู : 166) 10 ต.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(BOX COLTIVERT) ชนิดหล่อในที่ แบบ 1 ช่องทาง ถนนสายบ้านค่าย – วังมวง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 199) 3 มี.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการขุดหลุมขยะและก่อสร้างคันดินล้อมรอบพื้นที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ (ดู : 210) 20 พ.ค. 2557
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ หมู่ที่ 2 (ดู : 176) 19 ก.พ. 2557
สอบราคาจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 4 บ้านค่าย ครั้งที่ 3 (ดู : 165) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายผู้ว่า (บ้านท้องนายปาน) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใต้ และ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายคลองชมพู่ – บ่อสามพรก หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านใต้ (ดู : 169) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว ในเขตพื้นที่ ทต.บ้านใต้ (ดู : 180) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบุกเบิกถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้จำนวน 2 สาย (ดู : 165) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ (สถ.ศพด.1)ม.2 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) (ดู : 247) ธ.ค.
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายในเทศบาลตำบลบ้านใต้จำนวน 2 สาย (ดู : 171) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะพรุหาดริ้น หมู่ที่ 6 (ดู : 168) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ