ทรงพระเจริญ
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสี่ปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  เรื่องอื่น ๆ
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  คู่มือต่างๆ
  งานการเจ้าหน้าที่
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  - งานธุรการ
  - งานการเจ้าหน้าที่
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานนิติการ
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานการศึกษา
  - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใต้
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางศูนย์บริการประชาชน
  ปลัดเทศบาล ๐๙๔-๐๑๕-๑๘๔๒
  เทศบาลตำบลบ้านใต้ ๐๗๗-๓๗๗-๖๙๔
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Website
www.baantai.go.th
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
กำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (ดู : 7) 5 มี.ค. 2562
ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ (ดู : 8) 1 มี.ค. 2562
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟม ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน (ดู : 11) 1 มี.ค. 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑/.๒๕๖๑ (ดู : 14) 25 ก.พ. 2562
การประุชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/.๒๕๖๒ (ดู : 10) 20 ก.พ. 2562
ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส. (ดู : 10) 12 ก.พ. 2562
ประกาศผลการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 11) 12 ก.พ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 17) 6 ก.พ. 2562
ข้อปฎิบัติเพื่อดูแลสุขภาพ ๑๐ อ. (ดู : 12) 1 ก.พ. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ. ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 18) 24 ม.ค. 2562
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๒ (ดู : 19) 24 ม.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 217) 18 ม.ค. 2562
ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 16) 17 ม.ค. 2562
รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ (ดู : 16) 15 ม.ค. 2562
การแจ้งเตือนที่ปลอดภัยรองรับการอพยพของประชาชน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย (ดู : 23) 4 ม.ค. 2562
การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 28) 4 ม.ค. 2562
เรื่อง พายุ "ปาบึก" ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-6 มกราคม 2562 (ดู : 25) 2 ม.ค. 2562
คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ๒๕๖๑ (ดู : 34) 6 ธ.ค. 2561
เชิญร่วม โครงการสุราษฎร์รวมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านท้องนายปาน (ดู : 36) 25 พ.ย. 2561
ขอเชิญร่วมบริจาค มือถือเก่า (ดู : 40) 23 พ.ย. 2561
เชิญร่วม โครงการสุราษฎร์รวมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ชุมชนบ้านนอก (ดู : 42) 16 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการรับแบบคำขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (ดู : 36) 16 พ.ย. 2561
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดริ้น เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ดู : 36) 15 พ.ย. 2561
เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นการประเมินหน่วยงานในระบบ ITAS (ดู : 50) 13 พ.ย. 2561
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 45) 2 พ.ย. 2561
โครงการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 30) 1 พ.ย. 2561
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 41) 30 ต.ค. 2561
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 37) 30 ต.ค. 2561
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 35) 30 ต.ค. 2561
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 42) 30 ต.ค. 2561
เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 43) 30 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ (ดู : 45) 25 ต.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง การบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอย และเส้นทางการบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอย ตามเอกสารแนบ (ดู : 56) 16 ต.ค. 2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 53) 16 ต.ค. 2561
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ดู : 37) 11 ต.ค. 2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 49) 1 ต.ค. 2561
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 58) 28 ก.ย. 2561
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ (ดู : 48) 27 ก.ย. 2561
ประกาศการเพิ่มกระบวนงานให้บริการและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ (ดู : 49) 27 ก.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน (ดู : 39) 23 ก.ย. 2561
โครงการแว่นตาทั่วไทย/เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (ดู : 46) 18 ก.ย. 2561
"แจ้งเตือนพบแมงกะพรุนกล่อง พิษรุนแรงพื้นที่เกาะพะงัน" (ดู : 53) 14 ก.ย. 2561
คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๗๕๕/๒๕๖๑ (ดู : 43) 12 ก.ย. 2561
ประกาศเทศบัญญัติ (ดู : 64) 11 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1 (ดู : 58) 29 ส.ค. 2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 65) 17 ส.ค. 2561
แผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 55) 6 ส.ค. 2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 56) 1 ส.ค. 2561
หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 56) 12 ก.ค. 2561
เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการบริหารขยะแบบครบวงจร (ดู : 83) 12 ก.ค. 2561
เชิญชวนบริจาค หนังสือ/วารสาร/สื่อการศึกษา โครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" (ดู : 74) 12 ก.ค. 2561
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านใต้เข้าใช้บริการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ณ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 52) 12 ก.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (ดู : 63) 28 พ.ค. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 103) 19 มี.ค. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 78) 15 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี (ดู : 82) 27 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ครั้งที่่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 55) 6 พ.ย. 2560
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านใต้ ที่ 442/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ดู : 61) 20 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ (ดู : 60) 16 พ.ย. 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 62) 26 ก.ย. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ