เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือต่างๆ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  E-Service
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ่ายขาดเงินสะสม
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการประเมิน ITA
  ตรวจสอบภายใน
  กิจการสภา
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานนิติการ
  งานพัฒนาชุมชน
  งานการศึกษา
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริต
ทต.บ้านใต้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริต
ผ่าน Website www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 89) 29 ก.ย. 2565
การขอรับกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) (ดู : 75) 16 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 103) 8 ก.ย. 2565
วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ (ดู : 81) 31 ส.ค. 2565
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูซา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ดู : 129) 8 ส.ค. 2565
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) (ดู : 91) 8 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ (Local Performance Assessment Annual Report 2021) (ดู : 95) 5 ส.ค. 2565
เทศบาลตำบลบ้านใต้ ขอประชาสัมพันธ์​เพื่อช่วยเหลือคนพิการ (ดู : 132) 10 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลบ้านใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 190) 10 พ.ค. 2565
โครงการตรวจวัดสายตาฟรีเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนทุกวัย จากศูนย์ส่งเสริมคุณภาพสายตา ยิ่งเจริญแว่นตาการแพทย์ พระราม 2 (ดู : 123) 10 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลบ้านใต้ ขอประชาสัมพันธ์📢📢 (ดู : 127) 5 พ.ค. 2565
ประกาศวันหยุดสงกรานต์ (ดู : 136) 12 เม.ย. 2565
สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 148) 12 เม.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 235) 20 ธ.ค. 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ.2565 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ โดยให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 202) 19 พ.ย. 2564
แจ้งเวลาการนำขยะมาทิ้ง ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 243) 18 ต.ค. 2564
ประกาศมาตรการเพิ่มเติมการเดินทางเข้า-ออกอำเภอเกาะพะงัน โปรดอ่านทำความเข้าใจ (ดู : 531) 2 ส.ค. 2564
นางสิริกร ศรีนวล ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ศูนย์กักกันโรคเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อเตรียมความพร้อม สถานกักกันโรค LQ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 287) 2 ส.ค. 2564
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 252) 23 ก.ค. 2564
ปลูกต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อน (ดู : 249) 19 ก.ค. 2564
เมืองคาร์บอนต่ำ (ดู : 349) 19 ก.ค. 2564
ลดขยะ ลดโลกร้อน (ดู : 223) 19 ก.ค. 2564
สังคมคาร์บอนต่ำ (ดู : 246) 19 ก.ค. 2564
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ ประเภทอื่น (ดู : 260) 16 ก.ค. 2564
ขอความอนุเคราห์อีก ประชาสัมพันธ์โครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างและดำเนินการของโครงการโรงแรม (ดู : 257) 15 ก.ค. 2564
ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารที่มีความประสงค์ จะ ยื่นขอรับใบรับรองการฉีดวัคซีน Covid - 19 เพื่อเข้า ร่วมโครงการ SHA Plus ยื่นเอกสารได้ที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 325) 29 มิ.ย. 2564
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง (ดู : 281) 1 มิ.ย. 2564
วันงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 129) 31 พ.ค. 2564
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 (ดู : 295) 19 พ.ค. 2564
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 303) 14 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร (ดู : 298) 13 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ดู : 298) 13 พ.ค. 2564
การเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 302) 23 เม.ย. 2564
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน/ผู้ประกอบการ) (ดู : 296) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนพร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยและมลพิษชุมชน เครื่องชั่ง และ เครื่องบดขวดแก้วครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 323) 9 เม.ย. 2564
ขอเชิญประชุมวางแผนการนำเข้าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 320) 7 เม.ย. 2564
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 321) 2 เม.ย. 2564
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ.สฏ. (ดู : 315) 26 มี.ค. 2564
กิจกรรมชาวเกาะร่วมใจปลูกผักรักสุขภาพ (ดู : 325) 26 มี.ค. 2564
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทางออกดีๆสำหรับหนี้ส่วนบุคคล (ดู : 321) 25 มี.ค. 2564
รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการเล่นวอลเลย์บอล ระยะที่ 3/2564 (ดู : 348) 22 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวและบริหารจัดการภายในท่าเรือเพื่อความปลอดภัยท่าเทียบเรือท้องศาลาและท่าเทียบเรือหาดริ้นเกาะพะงัน (ดู : 343) 15 มี.ค. 2564
ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก (ดู : 315) 12 มี.ค. 2564
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 334) 12 มี.ค. 2564
การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 332) 11 มี.ค. 2564
การย้ายภูมิลําเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ดู : 311) 11 มี.ค. 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/er04j0 (ดู : 289) 10 มี.ค. 2564
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ดู : 333) 3 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ (ดู : 311) 24 ก.พ. 2564
ชี้แจงการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 295) 17 ก.พ. 2564
การขอรับความข่วยเหลือจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ดู : 356) 2 ก.พ. 2564
รับสมัครเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 347) 18 ม.ค. 2564
สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม (ดู : 379) 6 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ดู : 385) 14 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 396) 30 พ.ย. 2563
นัดพบ Co-Payment จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 364) 25 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 365) 20 พ.ย. 2563
การรับสมัครและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ (ดู : 359) 30 ต.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 800) 30 ต.ค. 2563
สิทธิควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ (ดู : 387) 22 ต.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
E-mail Address : Baantai077377694@gmail.com
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ