เทศบาลตำบลบ้านใต้
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบ้านใต้
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือต่างๆ
  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานผลการดำเนินการแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  - งานธุรการ
  - งานการเจ้าหน้าที่
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานนิติการ
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานการศึกษา
  - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
"โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
ขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาระบบควบคุมอากาศ"
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใต้
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางศูนย์บริการประชาชน
  ปลัดเทศบาล ๐๙๔-๐๑๕-๑๘๔๒
  เทศบาลตำบลบ้านใต้ ๐๗๗-๓๗๗-๖๙๔
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Website
www.baantai.go.th
"ศูนย์โควิด"
เทศบาลตำบลบ้านใต้
077-377-694
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รายชื่ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 26) 25 พ.ค. 2563
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (ดู : 8) 21 พ.ค. 2563
การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ดู : 11) 15 พ.ค. 2563
"ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" (ดู : 6) 14 พ.ค. 2563
ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหาดริ้น และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 100 เมตร (ดู : 8) 13 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ดู : 18) 27 เม.ย. 2563
เทศบาลตำบลบ้านใต้ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระหว่างวันที่ 15-22 เมษายน 2563 (เฉพาะในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ เท่านั้น) (ดู : 31) 15 เม.ย. 2563
การแต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนประชาคมท้องถิ่น (ดู : 88) 7 เม.ย. 2563
กลับจากพื้นที่เสี่ยง ไม่ยอมกักตัว ไม่แจ้งข้อมูล ผิดกฏหมาย!! (ดู : 22) 7 เม.ย. 2563
มาตรการการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่๔ (ดู : 23) 3 เม.ย. 2563
แจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาศขึ้นราคาสินค้าและบริการ และให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ (ดู : 33) 2 เม.ย. 2563
นัดหมาย เพื่อทำการแจ้งการครอบครองที่ดินในการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน (ดู : 28) 26 มี.ค. 2563
คู่มือมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 (ดู : 24) 25 มี.ค. 2563
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 30) 18 มี.ค. 2563
คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ดู : 32) 3 มี.ค. 2563
"สภาเด็กชวนวิ่ง มินิมาราธอนครั้งที่1" (ดู : 28) 2 มี.ค. 2563
กฏบัตรว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน (ดู : 27) 28 ก.พ. 2563
คู่มือแนวทางการทำธนาคารน้ำใต้ดินเบื้องต้น (ดู : 23) 27 ก.พ. 2563
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 25) 24 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ดู : 25) 19 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 (ดู : 30) 12 ก.พ. 2563
โครงการตรวจวัดสายตาฟรี เพื่อผู้สูงอายุ และประชาชนทุกวัย (ดู : 29) 12 ก.พ. 2563
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (ดู : 31) 12 ก.พ. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 38) 5 ก.พ. 2563
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 (ดู : 39) 24 ม.ค. 2563
ขอเชิญร่วมถวายมุทิตาสักการะในงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ (ดู : 58) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศจาก กรมเจ้าท่า ที่๒๒๐/๒๕๖๒ เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 53) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศจาก กรมเจ้าท่า ที่๒๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 38) 18 ธ.ค. 2562
กำหนดการ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ดู : 192) 13 ธ.ค. 2562
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ดู : 38) 12 ธ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย (ดู : 53) 9 ธ.ค. 2562
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 30) 5 ธ.ค. 2562
การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ดู : 40) 2 ธ.ค. 2562
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ดู : 41) 28 พ.ย. 2562
ใบสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) (ดู : 33) 25 พ.ย. 2562
ความเข้าใจบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช (ดู : 37) 15 พ.ย. 2562
ขอเชิญจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมจิตอาสาด้านภัยพิบัติ (อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม) ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 174) 12 พ.ย. 2562
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน..มหกรรมกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2562 (ดู : 38) 8 พ.ย. 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ดู : 43) 25 ต.ค. 2562
ขอเชิญขวน..เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ (ดู : 57) 24 ต.ค. 2562
โครงการ “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ดู : 44) 17 ต.ค. 2562
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดู : 37) 11 ต.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ (ดู : 39) 10 ต.ค. 2562
ประกาศให้ไปขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) (ดู : 39) 9 ต.ค. 2562
การขอรับบริการกองทุนยุติธรรม (ดู : 69) 2 ต.ค. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 38) 2 ต.ค. 2562
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 38) 2 ต.ค. 2562
เชิญชวนลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงาน (ดู : 37) 23 ก.ย. 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 39) 23 ก.ย. 2562
โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติิ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดู : 39) 19 ก.ย. 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านใต้ - หาดริ้น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขออนุญาติกระทำการใดๆในเขตทางหลวงชนบท (ดู : 53) 18 ก.ย. 2562
กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าเขตอุทยาน แห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน (ดู : 40) 13 ก.ย. 2562
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก (ดู : 40) 13 ก.ย. 2562
การตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 37) 12 ก.ย. 2562
เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 43) 10 ก.ย. 2562
มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท (ดู : 40) 4 ก.ย. 2562
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ ๒ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖/๒๕๖๒ (ดู : 63) 4 ก.ย. 2562
เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท (ดู : 45) 4 ก.ย. 2562
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 42) 3 ก.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 41) 2 ก.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694 โทรสาร : 077-377-694
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ