ทรงพระเจริญ
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสี่ปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  เรื่องอื่น ๆ
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  คู่มือต่างๆ
  งานการเจ้าหน้าที่
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  - งานธุรการ
  - งานการเจ้าหน้าที่
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานนิติการ
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานการศึกษา
  - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใต้
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางศูนย์บริการประชาชน
  ปลัดเทศบาล ๐๙๔-๐๑๕-๑๘๔๒
  เทศบาลตำบลบ้านใต้ ๐๗๗-๓๗๗-๖๙๔
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Website
www.baantai.go.th
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ๒๕๖๑ (ดู : 3) 6 ธ.ค. 2561
เชิญร่วม โครงการสุราษฎร์รวมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านท้องนายปาน (ดู : 8) 25 พ.ย. 2561
ขอเชิญร่วมบริจาค มือถือเก่า (ดู : 12) 23 พ.ย. 2561
เชิญร่วม โครงการสุราษฎร์รวมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ชุมชนบ้านนอก (ดู : 16) 16 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการรับแบบคำขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (ดู : 10) 16 พ.ย. 2561
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดริ้น เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ดู : 12) 15 พ.ย. 2561
เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นการประเมินหน่วยงานในระบบ ITAS (ดู : 17) 13 พ.ย. 2561
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 22) 2 พ.ย. 2561
โครงการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 6) 1 พ.ย. 2561
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 16) 30 ต.ค. 2561
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 12) 30 ต.ค. 2561
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 12) 30 ต.ค. 2561
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 19) 30 ต.ค. 2561
เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 17) 30 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ (ดู : 16) 25 ต.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง การบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอย และเส้นทางการบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอย ตามเอกสารแนบ (ดู : 17) 16 ต.ค. 2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 29) 16 ต.ค. 2561
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ดู : 15) 11 ต.ค. 2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 24) 1 ต.ค. 2561
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 36) 28 ก.ย. 2561
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ (ดู : 25) 27 ก.ย. 2561
ประกาศการเพิ่มกระบวนงานให้บริการและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ (ดู : 27) 27 ก.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน (ดู : 15) 23 ก.ย. 2561
โครงการแว่นตาทั่วไทย/เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (ดู : 25) 18 ก.ย. 2561
"แจ้งเตือนพบแมงกะพรุนกล่อง พิษรุนแรงพื้นที่เกาะพะงัน" (ดู : 31) 14 ก.ย. 2561
คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๗๕๕/๒๕๖๑ (ดู : 21) 12 ก.ย. 2561
ประกาศเทศบัญญัติ (ดู : 42) 11 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1 (ดู : 36) 29 ส.ค. 2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 42) 17 ส.ค. 2561
แผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 32) 6 ส.ค. 2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 32) 1 ส.ค. 2561
หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 33) 12 ก.ค. 2561
เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการบริหารขยะแบบครบวงจร (ดู : 54) 12 ก.ค. 2561
เชิญชวนบริจาค หนังสือ/วารสาร/สื่อการศึกษา โครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" (ดู : 43) 12 ก.ค. 2561
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านใต้เข้าใช้บริการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ณ เทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 28) 12 ก.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (ดู : 39) 28 พ.ค. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 81) 19 มี.ค. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 55) 15 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี (ดู : 58) 27 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ครั้งที่่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 34) 6 พ.ย. 2560
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านใต้ ที่ 442/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ดู : 41) 20 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ (ดู : 37) 16 พ.ย. 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 40) 26 ก.ย. 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 37) 1 ก.ย. 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 36) 19 ส.ค. 2559
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ครั้งที่ 2 (ดู : 34) 20 เม.ย. 2559
ประชาสัมพัธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (ดู : 38) 14 ธ.ค. 2558
การจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสิมความคิดสร้างสรรค์ (ดู : 44) ธ.ค.
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2556 (ดู : 39) ธ.ค.
คู่มือชำระภาษีเทศบาลตำบลบ้านใต้ (ดู : 34) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ