ทรงพระเจริญ
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  เทศบัญญัติ
  อำนาจหน้าที่
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสี่ปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
  เรื่องอื่น ๆ
  แผนปฎฺิบัติการป้องกันการทุจริต
  คู่มือต่างๆ
  งานการเจ้าหน้าที่
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  ผู้บริหาร
  สภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  - งานธุรการ
  - งานการเจ้าหน้าที่
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานนิติการ
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานการศึกษา
  - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กองคลัง
  กองช่าง
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใต้
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางศูนย์บริการประชาชน
  ปลัดเทศบาล ๐๙๔-๐๑๕-๑๘๔๒
  เทศบาลตำบลบ้านใต้ ๐๗๗-๓๗๗-๖๙๔
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Website
www.baantai.go.th
  การจัดการความรู้ (KM)
ลดความเครียดในการทำงาน
คู่มือการปฎิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือปฎิบัติงานการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฎิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15(พ.ศ.2560)เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
คู่มือการกำหนดสมรรถนะผู้บริหาร
คู่มือการกำหนดสมรรถนะหลัก
คู่มือการกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่ง
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
คู่มือการจัดทำควบคุมภายใน
คู่มือการปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
KM เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
KM เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร
KM คู่มือบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของเทศบาลตาบลบ้านใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
KM คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
KM การขออนุญาตมีบัตรฯ
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077-377-694
Copyright © 2018. www.baantai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ